Malo 'aupito ho'o fili keke folau 'I he kautaha vakapuna 'Ea Nu'usila. 'Oku fakataha heni e tatau ho'o taimi tepile folau moe talitotongi 'a ho'o folau. Kataki kae fakaava hake 'a e faile ni pea paaki ha'o tatau he ko e tohi fakapapau pe ia 'a ho'o folau. Ko ho'o fika Fakapapau ko e [Fika Lekooti ho' o faile].

Kataki 'o fakatokanga'I ange 'e fiema'u e tatau ho'o taimi tepile folau mo hono talitotongi pe ko ia 'oku 'iloa koe Tikite 'ilekitolonika 'I he taimi kotoa pe 'oku ke me'a atu ai ki he kanita fua uta. Pea 'e toe fiema'u ia ki he ngaahi ngaue fakakasitomu moe mikuleisoni.

Koe tikite Elekitolonika 'a e 'Ea Nu'usila 'oku 'ihe polokalama Adobe Reader pea 'e fiema'u eni keke lava ai 'o mamata ki he polokalama ho'o tikite folau. 'O kapau he 'ikai keke lava 'o mamata ki he polokalama ho'o tikite folau pea ke lomi'i heni ke ne 'ave atu 'a e polokalama Adobe Reader.

'Oka ke fiema'u ke fax pe meili atu ho'o taimitepile folau, temau fiefia ke fakahoko atu 'a e ngaue ni. Ki ha'o toe faka'eke'eke pe fiema'u ke liliu ho'o folau, kataki 'o fetu'utaki ki ha taha pe e ngaahi fika telefoni ko 'eni 'I lalo.

New Zealand - 0800 737 000
Australia - 13 24 76
New Caledonia - 687-286 677
Norfolk Island - 6723 22 195
Cook Islands - 682 26 300
Fiji - 679 331 3100
Samoa - 685 20 825
Tahiti - 689 540 747
Tonga - 676 23192
USA - 1-8002621234
United Kingdom - 0800 028 4149

'A'ahi kihe www.airnewzealand.com/pacificislands ki hono fakaikiiki.

Uta

Kataki 'o fakatokanga'I ange 'a e ngaahi mamafa ki he utaa, he fefolau'aki vakapuna fakavaha'a pule'anga. 'Oku toe ma'u foki e fakaikiiki ki he uta 'I he 'emau website.

Ko e folau ki ha feitu'u fakavaha'a pule'anga pe 'I mamani:

Ko ho'o uta 'oku lau ia 'o fakatatau ki hono lahi fakafika pe ko e piisi, 'o fakatatau ki he kalasi 'o e tikite na'a ke fakatau, 'o hange ko ia 'ou ha atu 'I lalo.

  • Kalasi Economy - piisi 'e 1 (kilokalami 'e 23)
  • Kalasi Pisinisi - piisi 'e 2 (kilokalami 'e 23 kihe piisi)
  • Kalasi 'Uluaki - piisi 'e 3 (kilokalami 'e 23 kihe piisi)

Ko e lahi 'oe piisi 'e taha ke 'oua na'a toe lahi hake 'o fakatatau ki hono falahi + ma'olunga + loloa 'I he 158cm/62in. 'I he lahi ko 'eni ke 'oua na'a toe 'ova hono mamafa he kilokalami 'e 32.

Ko e tokotaha folau kotoa pe 'oku fakangofua ki ai 'ene kato takitaki 'o fe'unga hono lahi 'o fakatatau ki hono falahi + ma'olunga + loloa moe 115cm, pe ke 'oua na'a to e mamafa ange 'I he kilokalami 'e 7. 'Oku tukukehe 'eni mei ha'o toe peesi pe kato ngaue 'oku ke ngaue'aki.

Taimi ke Fua ai ho'o Uta

Ki he ngaahi folau fakavaha'a pule'anga, 'oku fiema'u keke 'I mala'e vakapuna 'I he houa 'e 2 kimu'a pea folau atu e vaka, ke fua ai ho'o uta. Ki he folau kotoa pe mei 'Amelika 'oku fiema'u keke 'I mala'e vakapuna he houa 'e 3 ki mu'a pea mavahe atu e vaka, ke fua ai ho'o uta. Vakai ki he fakamuimuitaha 'o e taimi folau atu e 'Ea Nu'usila kimu'a pea ke toki mavahe atu ki mala'e vakapuna.

Fakaikiiki 'o e Fua Uta  'e ma'u ia mei he'emau website.

Oku mau fakamalo atu 'i ho'o fili 'a e kautaha vakapuna 'Ea Nu'usila. Fakatauange keke ma'u ha folau lelei.

Kataki 'o fakatokanga'I ange 'oku 'ikai ha taha tene tali ki he tu'asila email ko 'eni. Ko ia ai 'oka ke ngaue'aki he'ikai ke tali mai ia.